Flash

Vieni con me...in Lombardia

lunedì 15 aprile 2019 Notizia ripresa da Ambasciata d'Italia ad Ankara

ANKARA - “Gezi rotamýz....Lombardiya” “Vieni via con me …. in Lombardia”
Lombardiya: her yönüyle zengin topraklar
Lombardia: terra di multiforme ricchezza
(Konferans dili Ýtalyancadýr / Conferenza in italiano)
Konuþmacý / a cura di Prof.ssa Anna Frigioni
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi, Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý
Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana, Facoltà di Lingua, Storia e di Geografia dell’Università di Ankara

17 Nisan /aprile  - 19.00
CASA ITALIA Billur Sk. No: 5 Daire: 7 Kavaklýdere/Ankara Tel : (312) 466 30 31

Deðerli Üyelerimiz,
“Gezi rotamýz“ baþlýðý ile Casa Italia iþbirliðiyle düzenlediðimiz söyleþi serisi kapsamýnda, 17 Nisan 2019 tarihinde saat 19.00‘da Casa Italia’da gerçekleþecek olan Prof. Anna Frigioni’nin “Gezi rotamýz…. Lombardiya“ baþlýklý konferansýný onurlandýrmanýzý dileriz. 
Lombardiya: her yönüyle zengin topraklar
Geliþim, sanayi, iþ dünyasý ve hýz kavramýnýn sonsuz kýrlara, yüksek daðlara, büyüleyici göllere uzandýðý,  þehirlerinde sanatýn ve tarihin deðerli ve eþsiz izleri olan hazineler ve çekiciliklerle dolu Lombardiya bölgesini keþfe çýkýyoruz….